نمرات133

ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 سمانه   مولایی 20
2 زهرا   ابراهیمی حاجیکلایی  
3 زینب    محبوبی  19
4 منیره  قاسمی محله کلائی 19
5 بهاره    بورمند 20
6 معصومه   ضیاالدینی 17.25
7 یلدا   مهمان نواز کهن 19
8 هدی   قصابی 20
9 سیده معصومه هاشمی 20
10 عاطفه   اسدی 20
11 اذر   یونسی 19.5
12 نوشین   نقی بور 19.25
13 الهام   نجف زاده 20
14 معصومه   نجفی 19.5
15 فاطمه  رحیمی 18.5
16 شهربانو   تقی نزاد 20
17 صدیقه   زکریا زاده 20
18 سیده فاطمه   حسینی 17
19 نصیبه   یحیی بور 20
20 فاطمه   اقابور 19.5
21 خدیجه   غلامی 18
22 حکیمه   یزدانی 19
23 ام البنین   کبیری 19.25
24 فاطمه   کاظمی 20
25 مریم   کریمی 18
26 مریم   اکبری 20
27 آرزو   ایمانی 20
28 حکیمه   متانی 19.25
29 فریبا    جعفر زاده 16
30 مهری   علینزاد 19.25