نمراتtm131

ردیف نام  نام خانوادگی  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی روانشناسی تغذیه
1 فاطمه  امیری              19 20  
2 زهرا  اقتصاد              19.5 20  
3 فریبا  اسحاقی              18.5 14  
4 زهرا  اصل اسماعیلی زرنق    17   18   20 19 16 16.5
5 طاهره  آقایی            19      
6 زینب  اسدالهی              19 19.5  
7 طاهره  آقا جانی پروشی              17 20  
8 منیره  بهجت              20 18.5 17
9 الهام  بهشتی              19.5 20  
10 مرضیه  بابایی فرد    17   19   20 17 19.5 20
11 آزاده  حسینی              19    
12 مهری  خزائی              20 20  
13 ندا  رنجبر    19.5 20 18.5 18 20 18 19 12.5
14 سپیده  ریاحین              18 19  
15 زینب  سهرابی آهنگرانی                19  
16 شبنم  شاکری میانجی              19.5 20  
17 سحر  شعبانی        18.75     17 16.5 16
18 مائده  شعبانی        19     18.5 17 19
19 نگین  صبور    19.5   19   20 20 20 18
20 فاطمه  صادقی مالواجردی            20 18 19.5 15
21 زهره  عابدی              18 20  
22 فاطمه  عظامی              19 20  
23 مریم  غدیری    19.5   18.5   20 20 19.5 18.25
24 فاطمه  فرحزاد              18 14  
25 فاطمه  فرجی             16 15  
26 محدثه  فتحی              20 18 16.75
27 گلنوش  قزلو    19.5   20     16 20 19
28 سحر  کاظمی ستایش              19 17 19.5
29 مونا  کفایتی    19.5   19   20 19 20 19.75
30 فاطمه  کلهر                  8.5
31 فاطمه  مختاری    19.5   19.5   20 18 19.5 14
32 هاجر  میرزایی        19     18 15.5 15
33 مرضیه  ملکی              20 19.25 18.5
34 سیده پریسا  محجوب  19 18 18   18 20 19 20  
35 مهسا  واحدی              17 17.5  
36 زهرا  حاتمی             18 18.5  
37 اعظم  مرادی              19