نمراتtm126

ردیف نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی نمره کتبی نمره شفاهی روانشناسی
1 مریم قمی زاده 19.5 20 20 20
2 سیده مریم موسوی 17 14 17.5  
3 معصومه شفاعی 20 18 18 20
4 امنه حسینی علایی 19.5 17 19.5 20
5 شیما قیاس وند 20 20 20 20
6 صدیقه صادق بیگی 19.5     18
7 سمیه  زینعلی پور 20 20 20 20
8 ثریا فخری   12.5 17  
9 ریحانه خواجوی نژاد 19 17.5 20 20
10 ملیحه حسین قلیان 19 20 20 20
11 پروین قربانی 19     19
12 زینب ایمانی 20 16.5 20 20
13 الهام افسری 18.5     20
14 صدیقه رستگار 18 17 19.5 20
15 راضیه حاجیان حسین ابادی   15 19 20
16 زهرا  بیگ زاده 19.5 16 19.5 20
17 منیره بهرامی   17.5 19.5  
18 زینب محفوظ ابرغانی 19.5 20 20 20
19 سیده اکرم حسینی   19 17.5 19 20
20 مهتاب بیک زاده 12     20
21 زینب باقری 19.5 20 20 20
22 حکیمه نوایی بهار   14 18 18
23 فائزه شکوری   20 20 20
24 سمانه ژیان 19 18.25 19.5 20
25 پریا سریوه 20 18 20  
26 سیده هاجر حسینی 19.5 20 19.5 20
27 لیلا محمدی 18 17.25 19 20
28 زینب معصومی 18.5     20
29 حکیمه  نوایی 17      
30 ناهید ابوطالبی 20 20 20 20
31 عصمت سبحان 15 18.5 20 20
32 مهدیه رضایی 20 20 20 20
33 زهرا زرعی کار   16 19.5  
34 فاطمه امیری   15.25 18