نمراتtm125

ردیف نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی روانشناسی واحدکار
1 فاطمه باصری سورک 18 20  
2 نیلوفر  اهنچی 17 20 19.5
3 سمیه سیفی   17  
4 سمیه غلامی 20 19  
6 نفیسه هادیان 17.5 16.25  
7 کبری قهرمانی 19 18.75 20
8 الهه شهابی 20 16  
9 الناز  نظری 20 18  
11 امیره صامت 20 19.25  
12 انسیه سادات حسینی نیک 18 19 19
13 طیبه سادات صبوحی 20 20  
14 خدیجه مرادی 18 18.25 18
15 نرجس السادات ایزدی 18 18.25 19.5
16 زینب  خوانساری 20 19  
17 ستاره یعقوبی   16  
18 نسترن سادات خادم 17 19  
19 مهری آقایی 19 20  
20 شیرین نوش آبادی 19 20  
21 خدیجه علی پور نیازی 19 20 19.5
22 سیما محمدی 19.5 18 19.5
23 سیده راضیه مرادی 18 20 18