نمراتtm124

ردیف نام نام خانوادگي  کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی کارورزی تغذیه
1 مرجان عنایتی 18.3 19 19.75 17 19 18 18 19 20 19.5    
2 معصومه رسولی 20   20   20 20 20 19 14 19.75 20  
3 زهرا حشمتی بصیر 17   19.5   20 15 18 19 17 18.5   19.25
4 الهه وکیلی 18.5 20 20 19 20 19 18.5 15.25 16 16.75   18.75
5 فاطمه حسینی فرد 19   19.5   20 19 17.5 15.5 15.5 17.75   14
6 صدیقه راثی طوسی 19   19.5   20 19 16 18 17 17.25   17.5
7 کبری عبادی 18.5 20 18.5 19 20 19 18 14.5 16 16.75   12.5
8 حمیرا خجسته فر 19 20 19.5 20 20 18.5 17 16.5 18 16.5   16.75
9 نسیم آسیابی فرخادی 18.5   18   20 18 17 19.5 19 19.75   19.25
10 معصومه نعمتی 19   20   20 19 19 19.5 19 20   20
11 فاطمه حیدری اسفندرانی 19   19.75   20 18.5 19.5 18 18.5 19.5   20
12 الهه ژرفی     18   20 19       17.5   17.5
13 پریسا روحی 16   18.5   20 19       17.5   18.5
14 ساحل تقی زاده 20   19.75   20 19 17.25 17.5   16.25   18.75
15 فاطمه سلیمان شاهباز 20   19.5 20 20 20 17.5 15   18   16.25
16 زهرا صبازاد زارع           17.5       20    
17 فاطمه مرادی   20 19 20 20 17 18 15.25 17 18   14
18 مینا  شمس آریان 20   20   20 19.5 20 20 20 20   20
19 صدیقه نظری 20   20   20 20 18 14   15   15
20 فاطمه غفاری 18.5   18.5   20   19.5 17.5 19 20   19.25
21 مریم سلیمان شاهباز 16   19.5 20 20   19 17.5   18   14.5
22 مریم حسین زاده                   12.5    
23 سیما مدیر رنجبر           20 17 15 18 17.5