نمرات تربیت مربی قرآنی

ردیف نام  نام خانوادگی نمره کتبی نمره تدریس نتیجه
1 ریحانه میرزا جانی 18.75 13.75 آزمون مجدد
2 زیبا فیضی زاده 17.75 16 2ساعت فیلمبرداری ارسال شود
3 زهرا باباپور 17.25 18 قبول
4 معظم خرمی نژاد 8 7.25 مردود
5 مهناز  عبدالرحیمی 19 15.75 2ساعت فیلمبرداری ارسال شود
6 فاطمه نقره پوش 16 17.5 قبول
7 هدی  قصابی 13.5 5.75 مردود
8 زهره  برزوئیان 14 8.5 مردود
9 مریم قدیری 16.25 13.25 آزمون مجدد
10 شیما سبک تکین 16 12 مردود
11 شیوا نجفی 18 14.25 2ساعت فیلمبرداری ارسال شود
12 ثریا نصرت 16.75 7.5 مردود