نمرات تغذیهtm126

ردیف نام نام خانوادگي  تغذیه
3 مریم قمی زاده 18.75
4 سیده مریم موسوی 19.25
6 معصومه شفاعی 20
10 امنه حسینی علایی 17.75
15 شیما قیاس وند 19
16 صدیقه صادق بیگی 17
17 سمیه  زینعلی پور 18
18 ثریا فخری 15.75
19 ریحانه خواجوی نژاد 17.5
20 ملیحه حسین قلیان 17.25
22 پروین قربانی 15.75
23 زینب ایمانی 19
29 صدیقه رستگار 9.25
30 زهرا  بیگ زاده 12
31 منیره بهرامی 20
32 زینب محفوظ ابرغانی 19
33 زینب باقری 20
34 فائزه شکوری 19.5
35 سمانه ژیان 17.75
36 پریا سریوه 18
37 سیده هاجر حسینی 17
38 لیلا محمدی 14
39 حکیمه  نوایی 15
40 ناهید ابوطالبی 20
41 عصمت سبحان 16
42 مهدیه رضایی 19.25
43 زهرا زرعی کار 15
44 فاطمه امیری 15
45 الهام بیگی 16