نمرات قرآنی ارومیهtm137

ردیف نام  نام خانوادگی نمره شفاهی نمره کتبی
1 فرناز حنیف 18 18
2 مریم شعیبی 17 18
3 مهسا مطلبی 18 19
4 زهرا فتح الله زاده 16 15
5 فاطمه آذری 19 18
6 سمیرا قادری 17 16
7 ویدا یارمحمدی 19 18
8 بهناز  هییِتی 18 17.5
9 سودابه قنبری 18 19
10 پریناز  قلیزادگان 19 19
11 الهام شیخی نجفی 18 19
12 مریم سهرابی فرد 16 15
13 نسرین پروینی 18 17
14 پریسا تقی نژاد 17 15
15 مریم گلشنی 18 17
16 سولماز زرابی 19 18.5
17 الهه رحمان پور 19 18
18 زیبا فیضی زاده 17.5 17
19 سمیه ولی زاده 20 17
20 مینا نیکزاد 18 16
21 لیلا هاشمی 19 20
22 مینا امانی 18 19
23 اعظم پور بابا 19 19
24 زهرا سیدی 16 15
25 پروین کوهی 17 19
26 مرضیه یاری 16 12
27 مهسا پاک 18 17
28 پریسا قدرتی قولنجی 19 19
29 سحر پاشازاده 18 17
30 حمیده مجیری 19 18
31 مریم اسماعیل نیا 18 19