نمرات قرآنی همدانtm139

ردیف نام  نام خانوادگی نمره شفاهی نمره کتبی
1 سکینه   معظمی 20 18
2 زهرا   مستعلی 18 18.5
3 پریسا   زهره وند 20 17
4 سمیرا   ورمزیار 20 19.5
5 لادن   قرایی 20 19
6 زهرا   ابراهیمی عارف 20 19
7 وجیهه   نوشادی 20 18.5
8 معصومه   یعقوبی 20 19
9 نفیسه   جعفری 20 19
10 انسیه   جعفری 20 19
11 مریم   قاسمی فر 20 17.5
12 الهه   احمدی 19 18
13 سحر   احمدی 19 19
14 شیما   چراغی لامع 19 19
15 سمیه  پاکتچی 20 18
16 اعظم   اصیل قاسمی 19 18
17 مریم   زرینی 19 18.5
18 حمیرا   عباسی 19 18
19 طیبه    قاسمی  20 18.5
20 مهناز   هدایتی 20 19.5
21 ژیلا   احمدی 19 17.5
22 فاطمه   حیدری 18 18
23 سمانه   بابایی 19 16.5
24 اعظم   واحدی منظم 20 19.5
25 ثریا   مراد حاصلی 19 19.5
26 لیلا   جعفری ممتاز 20 20
27 سهیلا   سلطانی عظمیان 19 18.5