نمرات تغذیه131

ردیف نام  نام خانوادگی  تغذیه
1 فاطمه  امیری   
2 زهرا  اقتصاد   
3 فریبا  اسحاقی   
4 زهرا  اصل اسماعیلی زرنق  16.5
5 طاهره  آقایی   
6 زینب  اسدالهی   
7 طاهره  آقا جانی پروشی  19.5
8 منیره  بهجت  17
9 سمانه  احمدی   
10 الهام  بهشتی  18.5
11 مرضیه  بابایی فرد  20
12 آزاده  حسینی   
13 معصومه  حاجی ملا علی   
14 مهری  خزائی  19
15 خدیجه  رضوی عسگر آبادی   
16 ندا  رنجبر  16.5
17 سپیده  ریاحین  18.5
18 زینب  سهرابی آهنگرانی   
19 محبوبه  سلیمی   
20 نفیسه  شمیرانی   
21 شبنم  شاکری میانجی  18.5
22 نفیسه  شفاعت   
23 سحر  شعبانی  16
24 مائده  شعبانی  19
25 نگین  صبور  18
26 فاطمه  صادقی مالواجردی  15
27 زهره  عابدی  16
28 فاطمه  عظامی   
29 مریم  غدیری  18.25
30 فاطمه  فرحزاد   
31 فاطمه  فرجی  
32 محدثه  فتحی  16.75
33 میترا  فهیم   
34 گوهر  قلی زاده 17.5
35 نرگس  قهوری   
36 گلنوش  قزلو  19
37 سمیرا  کمندی   
38 سحر  کاظمی ستایش  19.5
39 مونا  کفایتی  19.75
40 فاطمه  کلهر  8.5
41 فاطمه  مختاری  14
42 هاجر  میرزایی  15
43 مژگان  مرادی پیریان   
44 مرضیه  ملکی  18.5
45 سیده پریسا  محجوب  15
46 مهسا  واحدی   
47 زهرا  حاتمی  
48 اعظم  مرادی   
49 الهام  سید آبادی