نمرات کرمانtm121

ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 زهرا  احمد پور مبارکه  18 20
2 فرزانه  وکیلی زارع  19 20
3 نیلوفر  گنوئی زاده 19 19
4 وحیده قنات النوجی  20 20
5 فهیمه وکیلی زارع  18 19
6 شیما احمد پور مبارکه  19 20
7 وجیهه قنات النوجی  19 20
8 بتول سعید 17 20
9 محبوبه  مروجی راد  17 20
10 زهرا  زابلی زاده غضنفر آبادی 17 20
11 زهرا السادات  روح الامینی  20 20
12 زهرا  هوتکی  20 20
13 مریم رجبی 17 20
14 سمانه زاده عباس  زرندی 20 20
15 خدیجه  بیگلری پناه 19 20
16 فاطمه قاسمی رشید ابادی  16 20
17 مریم  مختار ابادی  18 20
18 صدیقه زنگی ابادی  18 18
19 سمیه شهسواری  20 20
20 ناهید  کمشکی نژاد 18 20
21 حمیده  بهر آسمانی 18 19
22 زینب کشاورزی گوکی  19 19
23 اعظم مختار ابادی  18 19
24 مرضیه نکوئی 18 19
25 حمیده  شجاع حیدری  18 17
26 فهیمه  خالداری  19 20
27 زهرا صادقی  18 20
28 مهدیه  مختار ابادی  19 18
29 زهرا  تاجیک 20 20
30 مریم ابوالحسنی زراعتکار  16 17
31 محبوبه  معینی  18 19
32 مرضیه  شریفی  18 19
33 سعیده اسماعیل زاده 19 18
34 سعیده  منگلی 17 20
35 سمیه  زنگی ابادی  18 18
36 فاطمه  اماندادی  18 20
37 نجمه  رضایی  18 14
38 زینب  نوذری  18 18
39 فاطمه یعقوبی 18 17