نمراتtm131

نام  نام خانوادگی  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی واحدکار کارورزی تغذیه
فاطمه  امیری  20 20 19 19   19 19 19 20 19 20 20   19.5
زهرا  اقتصاد        19.5     19.5       20      
فریبا  اسحاقی  20   19 19.5   18 18.5 17 16 19 14 20    
زهرا  اصل اسماعیلی زرنق  17 17 20 18 19 20 19 18 16   16 18   16.5
طاهره  آقایی            19       17        
زینب  اسدالهی  20 20 20 20   20 19 20 19 19 19.5      
طاهره  آقا جانی پروشی  20 20   19 18.5   17 19 20 19 20 19.5   19.5
منیره  بهجت  20 20 20 19   20 20 18 18 18 18.5     17
الهام  بهشتی  20   20 18.5   19.5 19.5 18 18.5 18 20 19   18.5
مرضیه  بابایی فرد  20 17 20 19 18.5 20 17 20 20 17 19.5     20
آزاده  حسینی              19 20 18.5 17        
مهری  خزائی  20 20   19     20 19 18.5 18 20     19
ندا  رنجبر  20 19.5 20 18.5 18 20 18 18 14 19 19     16.5
سپیده  ریاحین  18 19 19.5 18.5 19 20 18 18 19.5 17 19 20   18.5
زینب  سهرابی آهنگرانی  19 17 19.5     16         19      
شبنم  شاکری میانجی  20 20 20 20 19 20 19.5 20 19 19 20 20   18.5
سحر  شعبانی  20 19 19.5 18.75   16.5 17 17 16.5 19 16.5     16
مائده  شعبانی  20 19 19 19   17 18.5 18 17 19 17     19
نگین  صبور  20 19.5 20 19   20 20     17 20     18
فاطمه  صادقی مالواجردی  18 20 18 20 18 20 18 19 20 19 19.5     15
زهره  عابدی  19 20 19 19   18 18 18 19 19 20 19.5   16
فاطمه  عظامی              19       20      
مریم  غدیری  18 18 20 18.5   20 20 18 19.5 19 19.5   19 18.25
فاطمه  فرحزاد  18 18 18 20   16 18 16 16.5 19 14 18    
فاطمه  فرجی             16       15      
محدثه  فتحی  19 20 19 19.5   17 20 18 19 18 18     16.75
میترا  فهیم                19 19.5 17        
گوهر  قلی زاده 19.5 16 19   18 17               17.5
نرگس  قهوری                             
گلنوش  قزلو  18 19.5 20 20 20 20 16 19 19 17 20     19
سمیرا  کمندی                             
سحر  کاظمی ستایش  20   20 19   20 19 18 17.5 18 17 19   19.5
مونا  کفایتی  19 19.5 20 19   20 19 18 18.5 19 20 20   19.75
فاطمه  مختاری    19.5 20 19.5 20 20 18 18 19 17 19.5     14
هاجر  میرزایی  20 16 19 19 185 19 18 17 15.5 18 15.5 19   15
مرضیه  ملکی  20 20 19 20   17 20 19 18 18 19.25     18.5
سیده پریسا  محجوب  19 18 18 18.5 18 20 19 14.5 8 18 20 19   15
مهسا  واحدی              17       17.5      
زهرا  حاتمی 20 20 20 20   20 18 19 20 19 18.5 20   19.5
اعظم  مرادی              19 17 17 17        
الهام  سید آبادی 19 20       19.5         17.5     19.25