نمراتtm130

نام نام خانوادگي  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی نمره شفاهی نمره کتبی روانشناسی تغذیه
سعیده  آزاد  20           19     20  
نرگس  امینی  20     19.5   19 19.5     20 18.5
سمانه  زارع زاده 20 19   19   19 19 20 20 20 17.5
فاطمه  رحمانی  20     20   19 18 17 14.25 20 17.5
زهرا  زاغری  20         19 18 19 18 20 17.25
ساناز  سعیدی  20     20   20 18 16.5 11 20 16.5
زهرا صمدی  20           18 20 20 20  
فاطمه  صادقیان  20           18.5 18 18 20 16.5
امان پیکه  عبدالهی  20     19   19.5 20     20 16.5
معصومه  علئی  20 19   19   19 20 20 18.5 20 17
سکینه  فرامرزی کوهسار  20 19   19.5   18 18.5 16 15 20 15
مریم  فرازسر  20 19   20   19.5 20 19 17.75 20 15.25
خدیجه  گلی  20     19   19 19 12.5 10 17  
سیده فاطمه  موسوی ناده  20           17     20  
پروین  کشاورزی 20     20       20 20 20 18.5
سمانه  سلگی 20         20          
سمانه  احمدی 20                 20  
سپیده حسنی 20 19   19.5   20   19 19 20 18
زهره  جند الهی 20     20   19.5   15 13.5 20 15.75
مریم  محمدی 20     20   20   18.5 16.5 20  
زینب مرآتی 20         19.5       20 16
زهرا وثوقی 20         19.5   20 19 20  
اقدس  صید آبادی 20   20   18 20 19.5 19 18 20  
جمیله عظیمی پور 20 20   20 17 20 19 18.5 18.75 18 18
صغری حیدری                 3.75