نمراتtm126

نام نام خانوادگي  بازی نمایش خلاق کلاژ گریم پیش نیاز قرآنی نمره کتبی نمره شفاهی پروژه روانشناسی کارورزی تغذیه
مریم قمی زاده 20 20 19 17 19.5 20 20 20 20   18.75
سیده مریم موسوی 20 19.5 20 19 17 14 17.5 20     19.25
معصومه شفاعی 20 19 20 20 20 18 18 20 20   20
امنه حسینی علایی 20 19 18 20 19.5 17 19.5 20 20   17.75
شیما قیاس وند 20 19.5 20 19 20 20 20   20   19
صدیقه صادق بیگی 20 19 19   19.5 18 15   18   17
سمیه  زینعلی پور 20 19.5 19   20 20 20   20   18
ثریا فخری 20 19.5 18 19.5   12.5 17 19     15.75
ریحانه خواجوی نژاد 20 19.5 20 20 19 17.5 20   20   17.5
ملیحه حسین قلیان 20 19.5 18 20 19 20 20 20 20   17.25
پروین قربانی 20 19.5   19.5 19 18 14 20 19   15.75
زینب ایمانی 20 19   19 20 16.5 20   20   19
الهام افسری 20       18.5       20    
صدیقه رستگار 20 19.5 18 19 18 17 19.5 20 20   17.75
راضیه حاجیان حسین ابادی 20         15 19 19 20   18
زهرا  بیگ زاده 20 19.5 18 20 19.5 16 19.5 19 20   15
منیره بهرامی 20 19.5 20 18   17.5 19.5 20 20   20
زینب محفوظ ابرغانی 20   20 17 19.5 20 20 19 20   19
زهرا فراهانی 20                    
سیده اکرم حسینی   20 20 19 19.5 19 17.5 19   20   18.5
مهتاب بیک زاده 20       12       20    
زینب باقری 20 19.5 20 19.5 19.5 20 20   20   20
حکیمه نوایی بهار 20 19.5   16   14 18   18    
فائزه شکوری 20 19.5 20 19.5   20 20   20   19.5
سمانه ژیان 20 19 19 20 19 18.25 19.5 20 20   17.75
پریا سریوه 20     20 20 18 20 19   20 18
سیده هاجر حسینی رامندی 20 19 19 20 19.5 20 19.5   20   17
لیلا محمدی 20 19.5 19 17 18 17.25 19 20 20   14
زینب معصومی 20       18.5       20    
حکیمه  نوایی 20   18 16 17     19     15
ناهید ابوطالبی 20 19.5 18 20 20 20 20 19 20   20
عصمت سبحان 20 19.5 20 20 15 18.5 20 20 20   16
مهدیه رضایی 20 19 19 19 20 20 20 19 20   19.25
ماهرخ سمندر 20   19 19             19.5
زهرا زرعی کار 20 19 19 18.5   16 19.5 20 17   15
فاطمه امیری 20 19.5 19 20   15.25 18 18 19   15
الهام بیگی 20 20 18 20 20 20 17 19.5 19   16