نمراتtm125

ردیف نام نام خانوادگي  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی نمره شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی واحدکار تغذیه
1 فاطمه باصری سورک 20 20   20   20 18 20 20 20 20   19
2 نیلوفر  اهنچی 20 20 20 20 20 20 17 20 20   20 19.5 19.5
3 سمیه سیفی 20 20 20 20 20 20         17   18.5
4 سمیه غلامی 20 20   20   20 20 20 20   19   19.5
6 نفیسه هادیان 20 20   20   19 17.5 18 11.25   16.25 20 15.5
7 کبری قهرمانی 20 20 20 20 20 20 19 20 18   18.75 20 19.5
8 الهه شهابی 20       20 20 20 18.5 18.5   16    
9 الناز  نظری 20 20 20 20 20 20 20 20 20   18   19.5
11 امیره صامت 20 20 20 20 20 20 20 20 17.5   19.25 20 19
12 انسیه سادات حسینی نیک 20 20   20   20 18 17 15   19 19 18.5
13 طیبه سادات صبوحی 20 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20
14 خدیجه مرادی 20 17   20   20 18 18.5 18.5 19 18.25 18 18
15 نرجس السادات ایزدی 20 20       19 18 20 20   18.25 19.5 20
16 زینب  خوانساری 20 20   20   19 20 19 20   19 20 20
17 نسترن سادات خادم 20 20   20   20 17 19 14   19   20
18 مهری آقایی 20 16 20 19 20   19       20   19
19 شیرین نوش آبادی 20 20         19 18 17 20 20 19.5 16
20 خدیجه علی پور نیازی 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 19.5 20
21 سیما محمدی 20   17 20 16   19.5 18 19   18 19.5 19
22 سیده راضیه مرادی 20 17   19     18 20 17 19 20 18 20