نمراتtm129

ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی پروژه جمع کارورزی
1 نرگس میرآخوری 17 17.5 18 52.5 16
2 زینب عزیزی مقدم 18 19 18 55  
3 فاطمه امیری 20 19 18 57 19
4 زهرا شاه حسینی 19 20   39 20
5 مهدیه هاشمی گشتی 18 19 18 55 20
6 آذر بیگ مرادی 19 20 18 57  
7 آسیه ابولی 20 20 18 58 17
8 منصوره خیری پور 20 20 20 60  
9 زهرا کریمی 19 20   39 20
10 مینا امانی 18 19.5   37.5 20
11 مونا داورپناه 19 19.5   38.5 20
12 زهرا بابایی 20 19 18 57 19
13 سیمین محمدی 20 19.5 18 57.5  
14 سیده رقیه  موسوی 17 18 18 53 20
15 سیده زینب  رشیدی فرد 20 19.5 17 56.5  
16 مریم  غندالی 19 19 18 56  
17 مرضیه  لطیفی 19 20   39  
18 تهمینه رحمان آوا 18 18 17 53  
19 زهرا رضوان جاه 18 19 20 57  
20 سمیه کاظمی 17 19 18 54 19