نمرات 115

نام نام خانوادگي  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز نمره شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی واحدکار کارورزی
لیلا باقرزاده 20     19     19       20    
لیلا بنیانیان 20 18.5 20   20 20 20 19 16.5   20    
کبری تبرته فراهانی 20 19.5 17 19.5 16 20 20       20    
اکرم جعفری 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20    
زهره   دلک آبادی 20 19.5 19 19.5 19 20 20 19.5 20   20    
منصوره رجاپور 20 20 19 20 19 19 20 20 17.5   20    
مریم سعیدی 20 19.5   19       15 9   18.5    
مریم سعیدی نیری 20 18   19   20 18.5 14 14   20    
مهرناز سعیدی نیری 20 19.5   18 17 20 20 18 14 17 19    
زینب شادیان فر 20 16.5   18   20 20 18 18 20 20    
فاطمه شم آبادی 20 16.5 20 19.5 18 20 20 20 20 20 20    
زهرا عربگری 20 17.5 20 18 17 18 20 19 18 19 20    
کبری عسگری 20 17.5 20 18 20 20 19 15 19 20 20    
امینه فرخ پناه 20 19.5 19 19 19 20 20 19 16 18 20   17
الهام قلانی 20         20         20    
پری کرمی 20     19   20 19       19    
فاطمه کلیایی 20 16.5   19   20 20 17.5 12 20 20    
خدیجه سادات محمدی 20 20 20 20 20 20 20 20 18.5 20 20    
هاجر ملکی شاهی وند 20 16.5 18 18.5 17 18 20 18 16   18   18
لیلا نصیری 20 19.5 17 20 16 19 19 18 15 20 20   19
مهسا  دهقانکار 20 19.5   20 20 20 19 18 20 20 20    
ملیکا  جمالی 20 19.5   19 18 19 18 14 16   20   20
عاطفه کرمی 20           19       20    
صغری محمدی 20 19.5 17 19.5 20 20 19 19 17.5 20 19.5    
مهری دستمرد 20 19 20 19.5 17 19 19 20 16.5 17 20    
عاطفه عسگری 20 19.5   19 18 20 18 15 14   20   17