نمرات 117

نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی پروژه کارورزی
زهرا غفوری شوراب 18 16    
فاطمه   دهقانی سانیج 19 20    
فاطمه   پوراسمعیلیان صدر آباد 19 19    
فاطمه   علمدار یزدی 19 20    
مرضیه   درویش پور میرصالح 15 14 19 20
مژگان   نوری 18 15.5 18  
فریده  عزیزی بندرآبادی 17 15.5    
آزاده   متولی 17 15    
زهره السادات   دهقان  19 18.5    
زهرا   حسن زاده باقی آبادی 19 18    
لیلا   خواجه محمودآبادی 18 18 20  
هانیه  دزکی زاده 20 20 20  
عصمت   غفوری 19 20    
معصوم  امراللهی بیوکی 16 14.5    
صدیقه   گل شیری اصفهانی 17 16    
مرجان   توکلی نصرآبادی 18 17    
لیلا   دهقانی فیروزآبادی 20 20    
کبری   علی دادی 17 15 19 20
حمیده   امامی شمس آبادی 20 20    
بنفشه   بلوکی 20 20 20  
مهدیه  هاشم پورهامانه 20 19.5    
منیره   کریمی توران پشتی 19 20    
ندا   عبدی 18 18.5    
مرضیه    خاتمی اشکذری 19 19    
مهدیه   پوررشیدی 20 19    
اکرم  عباسی شوازی 20 19.5 18  
مهدیه  زعیمی سخویدی 19 19.5    
نجما   کافی زاده 19 19.5 20  
راضیه  کاظمی اشکذری 18 19.5    
مهدیه  عالم زاده 17 16.5    
عاطفه   محسن زاده هدش 18 18.5    
زینب   روشن 17 16.5    
افسانه  جعفر پور 18 16    
زهرا   شمسی پور 20 18.5    
نجمه   محمودی بندری 20 20 18  
ربابه   دهقانی اشکذری 19 20    
فايزه   السادات ذبحی اشکذری 20 19.5    
اعظم   پورجنانی 18 17    
مریم   مختاری 19 20    
فاطمه   پورمحمدیان اردکانی 16 11 19 20