نمرات 119

نام نام خانوادگي  کارورزی
تکتم  محمدی 20
مهدیه  مهدوی 20
فاطمه امیر بهادری 19
رقیه زیارتی 20
خدیجه حسینی 18
فاطمه محمدپورکاریزکی 17
زهرا بهشتی 19
نگار احمدی 20
الهام گلمکانی 20
زینب جمیل 19.5
زهره  نعمتی نیا 19
سمانه افشاری فر 20
الهام مشمول 19
زهرا جمیل 19.5
طاهره  سابقی افضلی 19
عاطفه خنقری 20
سمیرا کارگر 18
زهره  حسینی 18
ریحانه مظفریان 20
ملیحه هنری 19
مرضیه صباغیان 18
سوسن  قدیمی  
اعظم  کفاش  18
عفت ملکی 18
زهرا حسن پور 19
مرضیه صباغ 19
محدثه کدخدایی عرب 19
ملیحه رحمانی طرقبه 18