نمرات 143

نام نام خانوادگی بازی اوریگامی پیش نیاز قرآنی روانشناسی تغذیه
طاهره آقایی 18   19.5 16.5  
فاطمه آبسالان 19   18.5 18.5  
سحر  آقاجانلو 20   20 20  
نفیسه افضلی 20   19 19.25  
نرگس  اسدینا شفیعی  20   20 20  
شهرزاد ایزدی ویشکانی  20   19    
سمیرا سادات  پورمند  20     20  
زینب  تاجیک قلعه     18 20 18.5
صدیقه تصویری 20   19.5 20  
نیلوفر تسبیحی  20   16.5 20  
سعیده سادات  حسینی حسین آباد 20   18.5 20  
مژگان خوش اخلاق ورند سفادرانی 20   17.5 18  
زهرا  خندان بارکو سرایی 20        
فاطمه خدادادی موسیری  20   18 20  
زهرا  ذبیحی 20   19 18  
بهاره رحمانی 20   19 20  
رقیه رفیعی 20   17.5 18.5  
کبری  ربیعی     17 19  
اعظم  زمانی  19        
زینب  صادقی نیکو 19   17.5 20  
مرضیه  غفار پور اقبلاغ 20   17.5 19  
مریم فرقانی پور  20   17 19  
مرضیه  فروغی  20   17 18  
حمیده  قرقچیان 20        
خاطره قنبری 20     20  
وحیده  قاسمی 20   17.5 19  
رضوان قاسمی  20   19 20  
صبرا کرد بچه 20   18.5    
نیلوفر کشاورزی 20   18.5 20 20
شیرین  کریم دخت ملومه 20   16.5 20  
طیبه  لطفی وند      18 19  
زهرا  مرادی  20   19.5 20  
لیلا  مدحی  20   16.5 20  
مریم  مصدق 20   18 20  
الهام  محمد علی نژاد  20   17 19  
مائده  مولوی  20   17.5 20  
فاطمه متقی نیا 20 19      
محدثه مطوری سلطانزاده 20   16 20  
پریسا  موسوی  20   16.5 16.5  
فرزانه سادات  موسوی  20   19.5 18  
سمیه  نیک خواه       19  
فرانک  همراه 18   17 17.5  
مهدیه یدی آزمایی     20 19.5  
فاطمه سعادتی     18 19.5  
گوهر قلیزاده     16 20