مشهد 136

نام  نام خانوادگی نمره کتبی نمره شفاهی کارورزی
ملیحه   کاظمی 18/50 20 20
زهرا   موسی پور 17 16 20
سمانه   نجمی 16/50 19 19
فاطمه سادات     صفدر زاده 14/50 17  
افسانه   محمد خان 16/50 18 20
عالیه   عامل 13 18  
محدثه   محبوبی 15 18  
فاطمه   یساقی 19/50 20  
فاطمه   کنگی نژاد 14 16  
نسا باقری دوست 20 18/50  
سیده اکرم   محمدی 17 16  
بی بی   موسوی 18/50 19  
مرجان  کارگر راضی 19 18 19
الهه   غیبی 18 19  
سعیده   زلفی زاده 18 18/50 18
فرزانه   قربانی 19/50 19/50  
زهرا   شفیع زاده 15 16  
زهرا   ابویی مهریز 19 20  
تانیا حسینی 15/50 18 19
محدثه   روحانی 20 19 18
منیره   کدخدایی 18/50 19  
نفیسه   طهور پنجه 19 19/50  
فاطمه  اله وردی 18/50 17 19
مریم   زردادی 14 16 18
لیلا   رجعتی 17 17  
عالمه   ادهم 15 17/50  
زکیه   ناظمی نژاد 17/50 19  
نسرین   یگانه کاهو 19 16/50 19
صغری  زید آبادی 15/50 18 19
محبوبه  صالحی اسماعیل آبادی 16/50 16  
زینب سادات  رضوی  رخشار رضوی 12 16  
اعظم شبان بجستان 18/50 20  
سیده زهرا   دهقان 13/50 16  
زینب   باقری کیا 18/50 19/50  
مرضیه   هادیان فر 19 18  
لیلا   جنگی 16 17  
آسیه   بازوبندی 14 16/50  
فهیمه   شعیبی 19 18/50 20
عالیه   سعادتی 20 20  
انسیه   گوهری 20 19  
میگل   رستاخیز 18/50 19  
سمیرا   گل مرزچی 19/50 18  
سیده زهرا   موسوی 19/50 18/50  
نیره   ضیا الحق 20 19  
وجیهه   تقی زاده 20 19/50  
انسیه   زارعی 17/25 17  
نسرین   بیات ترک 16 16  
وحیده   دهقان زاده 15 16 18