نمراتtm151 مشهد

نام  نام خانوادگی نمره کتبی نمره شفاهی
مهناز رهبری 16 17
فاطمه صارم صفاری 14 17
مریم ابراهیمی 18/5 18
فاطمه خدابنده 17/5 20
خدیجه سادات حسینی 19 18
حمیده صفوی 17 17
سمانه صادق زاده 16/5 20
فاطمه صادق زاده 11.5 16
سمیرا انوری 19 19
اعظم انوری 19.5 20
فاطمه حق دوست 18 18
نرگس وظیفه خواه 16.5 16.5
محبوبه اسدی 15.5 19
فاطمه کد خدایی 15.5 20
الهام مفتوحی 20 19
اکرم رهبری 17.5 17.5
فرزانه خاک نزادی 11.5 16
نرگس عباس نیا 18.5 17
محدثه یعقوبی 18.5 18
فاطمه کوکبی 17.5 18
نرگس عصمتی 14 16
زهره خلیل الهیان 19 17
زهرا هاشمی 18 18.5
سمانه یونس ابادی 18.5 18