نمرات قرآنی146

ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 حمیده آزاد فلاح 20 20
2 صدیقه اسماعیلی  20 19
3 مرضیه جمشیدی 19 18.5
4 بهناز جعفری منش  19 19
5 زینب  دهقانی پشترودی 18 18.5
6 صدیقه سادات رفیعی 17 18.5
7 خدیجه سبیلی 19 18
8 سمانه شیخعلی 19 19
9 فاطمه صابونچی  19 20
10 فرشته  علیخانی  19 19
11 اکرم غیاثوند 18 20
12 اعظم غیاثوند 19 20
13 ملیحه سادات فرساد 18 18
14 محبوبه سادات فرجی 18 19.5
15 فاطمه گودرزی 19 17.5
16 گونا محمودی 19 20
17 فرزانه ملک پور  19 19
18 فاطمه نوروزی 20 19.5
19 سمانه وجودی نسب 18 18
20 نیلوفر ملک محمدی 17 17.5
21 فرزانه خداوردی 20 19