نمرات 119 قرآنی

نام نام خانوادگي  کارورزی نمره شفاهی نمره کتبی
تکتم  محمدی 20 20 17.5
شریفه حسینی 20 18 17.5
تهمینه فتحی 19 20 20
مهدیه  مهدوی 20 20 19
فاطمه امیر بهادری 18 20 19.5
پریسا احترامی فریمانی 17 20 15.25
رقیه زیارتی 19 20 13
مریم رودسرابی 20 20 20
خدیجه حسینی 20 20 16.25
فاطمه محمدپورکاریزکی 19.5 20 18.75
زهرا بهشتی 19 20 19
سمیه شریف 20 20 17.5
نگار احمدی 19 15 17
الهام گلمکانی 19.5 20 19.5
زینب جمیل 19 20 13
زهره  نعمتی نیا 20 20 19.5
عاطفه عطارخراسانی 18 20 15.25
سمانه افشاری فر 18 20 20
الهام مشمول 20 20 18.5
فاطمه مجیدی زاهد 19 20 16.25
الهام دیهم 18 19.5 11
زهرا جمیل   20 19
طاهره  سابقی افضلی 18 20 18.75
عاطفه خنقری 18 20 13.5
سمیرا کارگر 19 20 15.5
زهره  حسینی 19 20 18.5
ریحانه مظفریان 19 20 17.25
ملیحه هنری 18 20 18.5
مائده خائفی 20 20 19.5
لیلا دیمه کار   20 19
مهناز  امینی طوفال   20 18.75
زهرا نیشابوری 20 20 17
مرضیه صباغیان 20 20 18
سوسن  قدیمی   20 20
اعظم  کفاش  19 20 18
عفت ملکی   20 18.25
سهیلا خاکسار   18.5 13.5
زهرا حمامی وظیفه دان   20 15.25
آمنه احمدی   20 12.5
اعظم  عباسی   20 17
زهرا حسن پور   20 19.75
مرضیه صباغ   20 19
محدثه کدخدایی عرب   20 17.25
ملیحه رحمانی طرقبه   18 18
ریحانه صلصالی   20 16
اکرم  درودی   19.5 14.5
طیبه اتفاقی فریمان   20 18
سحر دلاوری   20 16.5
فاطمه شریعتی عرب ابادی   20 18.5
فائزه ایزدی   20 16.25
خدیجه قدمگاهی   20 19.25