نمرات tm143

نام نام خانوادگی بازی اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی واحدکار زبان آموزی تغذیه
طاهره آقایی 18   19     19.5 15 14 20 16.5      
فاطمه آبسالان 19   19   19 18.5     20 18.5      
سحر  آقاجانلو 20   20     20     20 20      
نفیسه افضلی 20   19   17 19 14 16 20 19.25      
نرگس  اسدینا شفیعی  20   20   20 20 20 15 20 20   19  
شهرزاد ایزدی ویشکانی  20         19              
سمیرا سادات  پورمند  20   20   20 18 20 17 20 20      
زینب  تاجیک قلعه 20   20   20 18 16 15 20 20   20 18.5
صدیقه تصویری 20   20   20 19.5     19 20      
غزاله ترکاشوند         20                
نیلوفر تسبیحی  20       20 16.5     20 20      
سعیده سادات  حسینی حسین آباد 20   19   18 18.5 16 18 20 20      
مژگان خوش اخلاق ورند سفادرانی 20       20 17.5 14 5 19 18      
فاطمه خدادادی موسیری  20   19   19 18 20 20 19.5 20      
زهرا  ذبیحی 20   19   18 19 16.5 14 20 18      
بهاره رحمانی 20   20   20 19 18.5 19 19 20      
رقیه رفیعی 20   20   17   15 16 19 18.5      
کبری  ربیعی 20       20 17 18 19 19 19      
اعظم  زمانی  19   20   20                
زینب  صادقی نیکو 19   20   20 17.5 15 16 20 20      
مرضیه  غفار پور اقبلاغ 20   19   19 17.5 17 18.5 20 19      
مریم فرقانی پور  20 18 20 15 18 17 18 16 20 19      
مرضیه  فروغی  20   20   20 17 18 19 19 18      
خاطره قنبری 20   20   20       20 20      
وحیده  قاسمی 20   19   19 17.5 18 18.5 20 19      
رضوان قاسمی  20   20   20 19 16 16 20 20      
صبرا کرد بچه 20         18.5     19 19.5      
نیلوفر کشاورزی 20       20 18.5 18 18   20   20 20
شیرین  کریم دخت ملومه 20       18 16.5 12 15 19 20      
طیبه  لطفی وند  20   19   19 18 15 17.5 20 19      
زهرا  مرادی  20   20   20 19.5 19 19 20 20      
لیلا  مدحی  20   20   19 16.5 18 18.5 19 20 16    
مریم  مصدق 20   20   19 18 16 17   20      
الهام  محمد علی نژاد  20   19   20 17 16 6 19 19      
مائده  مولوی  20   19   20 17.5 14 14 20 20      
فاطمه متقی نیا 20 19                      
محدثه مطوری سلطانزاده 20   20     16     20 20      
پریسا  موسوی  20   20   20 16.5 14 14 20 16.5      
فرزانه سادات  موسوی  20   20   20 19.5 15 15 20 18      
سمیه  نیک خواه     19   19       20 19      
فرانک  همراه 18   20   19 17   14 20 17.5      
مهدیه یدی آزمایی         19 20 18 17.5 20 19.5      
فاطمه سادت سعادتدار آرانی     20   19 18 16 17 20 19.5   18  
گوهر قلیزاده     19     16     20 20      
مائده  مروتی             17 16 19