نمرات tm150

نام نام خانوادگي  بازی واحدکار زبان آموزی
الهه اسدی مرنی 20 19 18
اکرم  احمدی درمنی  19   19
نفیسه باقری 18   20
مرضیه  بیات  19    
شادی  بیجوند  20   19.5
پریسا پارسایی     20
ناهید  جوادی  19 19 18
مریم  جبار زاده 20    
شیرین  حبیبی وفایی 20   20
زهرا  دهقانی  20   20
منیژه داخته 20 19  
فاطمه  رضایی لسکوکلایه 20   19.5
ناهید  ربیعی 20    
سمیه  ربیعی  20    
عاطفه  صفرپور  20    
فاطمه  صمدی  20    
فاطمه  عباسی     20
مونا  فخام الدلق  20   19.5
فاطمه  قاسم پور  20   19
پونه قربانی  20 19 15.5
حمیده  محمدی  20   19.5
الناز  موسوی 18 19  
زهرا  ممیشی گوگه     18
وحیده  نوری  19 19 19
فاطمه  وطن خواه 20   17.5
مریم  یار محمدی آغمیونی  20   20
  کارگری 20   20
هانیه عباس زاده 20 19 18
سپیده شیری 20 19 19.5
مرضیه  نظری 20   20
نرگس طاهر نژاد 20   15
ناهید  مشهدی     20
عاطفه  پیر محمدی 19 19 20
صدیقه نصرت خواه     18