نمرات 148

نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی روانشناسی
مهناز  آذر برا 20 20
فاطمه باباپور  20 20
فاطمه بزاز  17.5 20
شبنم توکلی  17.5 20
اکرم  سربازیان  20 20
زهرا  عربعلیزاده 20 20
کوکب  فودازینا 15.5 20
محبوبه  منتظری  20 20
مونا معصومی    20
منیر  محمد امینی  15.5 19.5
مرضیه ملانیا جلودار 18 20
فاطمه میرزا بیگی خامنه 17.25 20
سمیه سادات میر غضنفری 20 19.5
شیما ناصری 20 20
سارا واشقانی  20 20
فاطمه متقی نیا   19.5
زهرا  فیض آبادی   20
الهام  مهران راد   20
نیلوفر  آذر باد   20
زهرا  باوقار   20
فاطمه زارع   20