نمرات 147

نام نام خانوادگي  کلاژ پیش نیاز قرآنی روانشناسی
عاطفه  آذرنوش 18.5 20 20
لیلا  آهنگردریا بکی     17.5
فریبا اکبریان قهی  18.5 20 20
عاطفه  اله مرادی 20   17.5
ندا امینی ماسوله 20 20 20
اعظم  بابائی 18.5 20 20
طاهره  بابائی  18 20 18
زهرا  بصیرت  20    
فاطمه پور محمد  18 18 18
زهرا  جوادیان 19   19
لیلا  جمالو   19 20
خدیجه حسن پور  20 20 17
آزاده خوش لهجه ثابت  20 20 20
کبری  خسروی اصل  18.5 20 19
فاطمه  رستم پور چافوچایی     18
ریحانه  سلیمانی 20 20 20
الهام  سیدیان مقدم فینی 19 20 15
سپیده شکوری ثانوی  19 19 20
ندا شیاسی 20   20
سیده مهری  شجیعی    20 18
لیلا  شایسته   20 20
مریم عماد الدین 20 18 20
زهره عماد الدین 20 20 17
فاطمه عبیری  18 20 20
سمیه  فرهمند نژاد 20 20 20
سهیلا فریدونی    20 19
فاطمه کرمی  18.5 20 20
محدثه کاشی 18.5 20 20
سمیرا  کاظمی  17    
صبا میرزائیان 18.5 20 18
لیلا  مظفری    20  
الهام  محمدی  18.5   20
مهناز  مومنی سرین  18.5 20 19
سمیه  نعمتی گنزق 20 20 20
مریم وثیق 18   20
سمانه نوروزی     17.5
آرزو اورنگی   20 18
پریسا صفی خوانی 18 17 16
پریسا ارجمند 18 20 20
فهیمه  آقا خانی   20 18.5