نمرات tm150

نام نام خانوادگي  زبان آموزی واحد کار تغذیه
الهه اسدی مرنی 17 19 18
اکرم  احمدی درمنی  16   19
نفیسه باقری 18   20
شادی  بیجوند  15   19.5
پریسا پارسایی 16   20
ناهید  جوادی  14 19 18
شیرین  حبیبی وفایی 20   20
زهرا  دهقانی  16   20
منیژه داخته   19  
فاطمه  رضایی لسکوکلایه 18   19.5
فاطمه  صمدی  14   20
فاطمه  عباسی     20
مونا  فخام الدلق  14   19.5
فاطمه  قاسم پور  17   19
پونه قربانی  14 19 15.5
حمیده  محمدی  17   19.5
الناز  موسوی   19  
زهرا  ممیشی گوگه 18 19 18
وحیده  نوری  18 19 19
فاطمه  وطن خواه 14   17.5
مریم  یار محمدی آغمیونی  19   20
  کارگری 15   20
هانیه عباس زاده   19 18
سپیده شیری   19 19.5
مرضیه  نظری 16   20
نرگس طاهر نژاد 14   15
ناهید  مشهدی 19   20
پریسا سیارچمنی 18    
عاطفه  پیر محمدی 18.5 19 20