نمرات tm152

ردیف نام  نام خانوادگی زبان آموزی کلاژ نمایش خلاق تغذیه
1 افسانه اکبر نژاد 20 20 20 20
2 مریم  ادیبی نیا  15 17 19.5 19.5
3 فائزه اخوان ملایری 14/5     20
4 سعیده  باقری 17   20 19.5
5 مونا جعفری نژاد    20    
6 مریم  خسروی 17/5 17 20 20
7 نسرین  دل آمیز  20   20 20
8 الهام  رحیمی    20 20  
9 سمیه  شاملو  15   19 18.5
10 سارا  صفری  11 19 19 19
11 شبنم  علی محمدی  19 20 20 20
12 معصومه علی محمدی  18/25 20 20 17.5
13 الناز  عبدالهی    20 19  
14 فریده  عبادی  9 20 19 18
15 زهرا  غفار زاده 20 20 20 20
16 مریم  فیض آبادی  17 16   19.5
17 زهرا  کریمی    20 19 19
18 فاطمه  نوزاد گشتی  14 16 19 20
19 راحله یوسفی 17 20 19 20
20 لیلا شایسته   20    
21 پریسا ترکمنی 14 19 20 20
22 شبنم  محسنی 14 19 20 19
23 سحر آل بوعلی 19/25 20 19 19.5
24 رضوان آل بوعلی 15 20 19 19
25 منیره عبدی   20 20 18
26 سیده عاطفه شهرآئینی   20 20 20
27 زهرا  مؤمنی   20 19  
28 زینب  کریمی  14 20 20 20
29 نسرین  دل آمیز    20   20
30 فاطمه کاظمی 18 20 20 20
31 مریم  کنگرلو   20 19.5 19.5
32 سعیده  باقری   17    
33 صالحه مجیدی   20 19  
34 مریم  فرقانی پور 17/5     20
35 مریم  فیض آبادی  13   20  
36 سکینه آزاد     19  
37 زلیخا براز     18  
38 خدیجه زمردی افخم       17