نمرات tm150

نام نام خانوادگي  بازی پیش نیاز قرآنی جمع دروس روانشناسی واحدکار تغذیه زبان آموزی
الهه اسدی مرنی 20 20 20 18.5 19 18 18
اکرم  احمدی درمنی  19 19 19 20 18 19 17
نفیسه باقری 18 20 20 20 20 20 19
شادی  بیجوند  20 18.5 18.5 19.75 18 19.5 17
پریسا پارسایی 20   0 20 18 20 17
ناهید  جوادی  19 18.5 18.5 20 19 18 16
شیرین  حبیبی وفایی 20 17.5 17.5 20 20 20 20
زهرا  دهقانی  20 20 20 20 20 20 17
منیژه داخته 20 20 20 20 19 19.5  
فاطمه  رضایی لسکوکلایه 20 20 20 20   19.5 19
ناهید  ربیعی 20 19.5 19.5 20      
سمیه  ربیعی  20 20 20 20 20    
عاطفه  صفرپور  20   0   18    
فاطمه  صمدی  20 18.5 18.5 20 20 20 16
فاطمه  عباسی     0     20  
مونا  فخام الدلق  20 19 19 20 20 19.5 16
فاطمه  قاسم پور  20   0 20 20 19 18
پونه قربانی  20   0 19.5 19 15.5 16
سمانه  محمودی      0        
سودابه مهدوی     0   20    
حمیده  محمدی  20 20 20 19.5 18 19.5 18
الناز  موسوی 18   0   19    
زهرا  ممیشی گوگه   20 20 20 19 18 19
وحیده  نوری  19 14 14 20 19 19 19
فاطمه  وطن خواه 20   0 19.75 18 17.5 16
مریم  یار محمدی آغمیونی  20 19.5 19.5 20 20 20 20
  کارگری 20   0   18 20 17
سمیه  عباس زاده 20     16.25 19 18 17
سپیده شیری 20 20     19 19.5  
مرضیه  نظری 20 20   20 18 20 19
نرگس طاهر نژاد 20     19.5 20 15 16
ناهید  مشهدی   18   20   20 19
پریسا سیارچمنی   18       15 18
عاطفه  پیر محمدی 19 17   20 19 20 18.5
صدیقه نصرت خواه   18.5   20   16  
معصومه هاشمی اقدم   16.5   20     19