نمراتtm117

نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی پروژه کارورزی
زهرا غفوری شوراب 18 16 18 17
فاطمه   دهقانی سانیج 19 20 20 20
فاطمه   پوراسمعیلیان صدر آباد 19 19 19 19
فاطمه   علمدار یزدی 19 20 19 20
مرضیه   درویش پور میرصالح 15 14 19 20
مژگان   نوری 18 15.5 18 18
فریده  عزیزی بندرآبادی 17 15.5 18 19
آزاده   متولی 17 15 17 18
زهره السادات   دهقان  19 18.5 18 18
زهرا   حسن زاده باقی آبادی 19 18 18 20
لیلا   خواجه محمودآبادی 18 18 20 20
هانیه  دزکی زاده 20 20 20 20
عصمت   غفوری 19 20 20 20
معصوم  امراللهی بیوکی 16 14.5 17 20
صدیقه   گل شیری اصفهانی 17 16 17 18
مرجان   توکلی نصرآبادی 18 17 17 18
لیلا   دهقانی فیروزآبادی 20 20 20 18
کبری   علی دادی 17 15 19 20
حمیده   امامی شمس آبادی 20 20 20 20
بنفشه   بلوکی 20 20 20 19
مهدیه  هاشم پورهامانه 20 19.5 20 19
منیره   کریمی توران پشتی 19 20 20 20
ندا   عبدی 18 18.5 19 18
مرضیه    خاتمی اشکذری 19 19 19 19
مهدیه   پوررشیدی 20 19 20 20
اکرم  عباسی شوازی 20 19.5 18 18
مهدیه  زعیمی سخویدی 19 19.5 19 18
نجما   کافی زاده 19 19.5 20 20
راضیه  کاظمی اشکذری 18 19.5 17 20
مهدیه  عالم زاده 17 16.5 17 17
عاطفه   محسن زاده هدش 18 18.5 18 20
زینب   روشن 17 16.5 17 18
افسانه  جعفر پور 18 16 17 17
زهرا   شمسی پور 20 18.5 18 18
نجمه   محمودی بندری 20 20 18 18
ربابه   دهقانی اشکذری 19 20 19 20
فايزه   السادات ذبحی اشکذری 20 19.5 17 20
اعظم   پورجنانی 18 17 17 17
مریم   مختاری 19 20 18 19
فاطمه   پورمحمدیان اردکانی 16 11 19 20