نمرات tm147

نام نام خانوادگي  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی نمره شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی کارورزی
عاطفه  آذرنوش 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
لیلا  آهنگر دریا بکی               20 13/75      
فریبا اکبریان قهی  20 20 20 20 20   20 20 19.25 20 20  
عاطفه  اله مرادی 20 20                 17.5  
ندا امینی ماسوله 20 20 20 20 20 20 20 20 18.75 20 20 19
اعظم  بابائی 20 18.5 20 20 20 19 20 20 18.75 20 20  
طاهره  بابائی  20 18 20 20 20 20 20 20 16 17 18  
زهرا  بصیرت  20 20   20                
فاطمه پور محمد  20 18 20 20 19 20 18 19.5 18 19 18  
زهرا  جوادیان 20 19 20 20   20   20 19.25 20 19 20
خدیجه حسن پور  20 20 20 20   19 20 20 20 19.25 17  
آزاده خوش لهجه ثابت  20 20 20     20 20 13.5 17.5 20 20  
کبری  خسروی اصل  20 18.5 20 20 19 20 20     19 19  
فاطمه  رستم پور چافوچایی       20       20 17.75   18  
ریحانه  سلیمانی 20 20   20   19 20 20 19 17 20  
الهام  سیدیان مقدم فینی 20 19 20 20 20 18 20 19 8.5 20 15 19
سپیده شکوری ثانوی  20 19         19       20  
ندا شیاسی 20 20   20             20  
سیده مهری  شجیعی      20 20 18 17 20 20 16.75 20 18  
لیلا  شایسته 20 20 20   19 20 20 20 19.5 20 20  
مریم عماد الدین 20 20 20 20 20 20 18 20 17.75 20 20 19
زهره عماد الدین 20 20 20 20 20 20 20 20 17.5 20 17 20
فاطمه عبیری  20 18 20 20   20 20       20  
سمیه  فرهمند نژاد 20 20 20 20   20 20 20 19.5   20  
سهیلا فریدونی        20   19 20 20 18.5 19 19  
فاطمه کرمی  20 18.5   20     20 20 18 20 20  
محدثه کاشی 20 18.5   20   20 20       20  
سمیرا  کاظمی  20 17                    
صبا میرزائیان 20 18.5   20   20 20     19 18  
لیلا  مظفری      20 20   19 20     17    
الهام  محمدی  20 18.5 20 20 20 19       17 20  
مهناز  مومنی سرینی  20 18.5   20   19 20 20 17 18 19  
سمیه  نعمتی گنزق 20 20   20   20 20       20 20
مریم وثیق 20 18           20 15.5 19 20  
سمانه نوروزی 20                   17.5  
آرزو اورنگی             20       18  
پریسا صفی خوانی 20 18 20 20   18 17     20 16  
پریسا ارجمند 20 18 20 20   20 20       20  
صبا میرزائیان                 15      
فهیمه  آقا خانی 20   20 20     20 20 16.5 20 18.5  
معصومه توکلی               20 18.75 20    
مرضیه تقی زاده               20 19 18    
صبرا کرد بچه 20   20 20   20            
مرضیه بیات               20 18.25 19   18