نمرات tm148

نام نام خانوادگي  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی نمره شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی واحدکار کارورزی تغذیه
مهناز  آذر برا 20 20   20 19 20 20 17.5 17.25 20 20     20
فاطمه باباپور  20 20 19 20 18 20 20 19 14 18.5 20      
فاطمه بزاز  20 20 19 20 20 19 17.5     18 20 19   20
شبنم توکلی  20 20 19 20 20 19 17.5 18 17 18 20     20
اکرم  سربازیان  20 20 19 20 20 19 20 20 20 20 20     20
زهرا  عربعلیزاده 20 20   20   20 20 18 19.5 20 20     20
کوکب  فودازینا 20 18   20   20 15.5 19 15 19 20     20
محبوبه  منتظری  20     20     20       20      
مونا معصومی  20 17 20 20 20 18         20     20
منیر  محمد امینی  20     20   17 15.5 15 5.5   19.5      
مرضیه ملانیا جلودار 20     20   17 18 19 12.25 18 20     20
فاطمه میرزا بیگی خامنه 20 17   20 17   17.25 17.5 11 19 20   19 20
سمیه سادات میر غضنفری 20 18   20   20 20 19.5 18 20 19.5     20
شیما ناصری 20 20 19 20 19 20 20 17.75 19 18 20     20
سارا واشقانی  20 20   20   20 20 19.5 20 20 20     20
فاطمه متقی نیا 20 19   20   18   17 15.25   19.5      
زهرا  فیض آبادی 20     20       19 9.5 16 20   20 20
الهام  مهران راد 20 17   20     19 16 16.25 18 20     20
نیلوفر  آذر باد 20 20   20     18       20     20
زهرا  باوقار 20 20   20   19 18       20      
فاطمه زارع 20 20 19 20 20 20 19 19.5 16.25   20     20
بهاره بشگرد 20 18 18 20 19 20 19.5 18.5 19 18       20
بنت الهدی برز آبادی فراهانی 20 17 18 20 19     17.75 10 19   20    
عطیه جواهری 20     20       19 19          
زهرا  کیافرد 20     20       19 17.25 19     20  
زهرا  ستاری 20 18   20       17 10 17