نمرات tm149

نام نام خانوادگي  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم پیش نیاز قرآنی نمره شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی واحدکار زبان آموزی تغذیه
سعیده ادیبان فر       18   20 18.75     20 20 19    
پریسا امیری زیوه   20   19     17.5 19 19 20 20 20    
پگاه امیری زیوه   20   19     18.25 20 19 20 20 20    
لیلا  پناهی  20     18     16.5 18 17.5 20 18.5 20    
شکیبا  ترنجیان 20 20   20   20   20 20 20 20 20    
معصومه خدری     20 20   19 19.25 19.5 17 20 20 20    
اعظم جوانبخت  20         20 19.5 20 20 20 20 20    
سمیرا خوشنویسان       18   20 14 17.5 17.5 20   20    
معصومه رحیمی       17   17 18.5 16 18 19 20 16    
زینب  زغالی زاده             15.5       18.5      
خدیجه  صالحی    20   17   19 16 16 19.5 19.5 17.5 20    
ربابه عزیزی 20 18.5   20   20 18 19 20 20 20 20    
مرضیه عابدی  20 18.5   19   20 16.75 19.5 19 20 19 16    
حمیده  قرقچیان  20 20   18   20 19 20 18 20 20 19    
فاطمه قدس       20   20 19.75 19.5 19.5 20 20 20    
سارا کمال زاده   20   17   20 19.25 18.5 17 20 19 19    
شکوه کارگر  20 18.5   20   20 16.75 17 16 20 19 20    
حدیثه لطفی زاده 20 20   20 20 20 18.5 18 14   20 20 19 18.5
زهرا  محمدی 20 20   20   20 19.25 19 20 20 20 20    
مژگان نعمتی    20 20 17   19 19 19 18 19.5 20 20    
ساناز  ولد خانی    19       20 18.75 17 15 19.5 18 19    
زهره سادات هاشمی    20   19   20 19 19 19 19.5 18 16    
فاطمه سادات  هاشمی یرکی   19               19.5 13.5 19    
زینب  یعقوبی فر  20 0   20   20 16.5 20 20 20 20 20    
سمانه سروی 20     20   20   19.5 18 19.5 20 19    
عطیه حاج حسین جواهری   20   20   20   18 17 20        
زهره  ابراهیمی   20   17   20       19   16