نمرات tm150

نام نام خانوادگي  بازی پیش نیاز قرآنی روانشناسی واحدکار کارورزی تغذیه زبان آموزی
الهه اسدی مرنی 20 20 18.5 19   18 18
اکرم  احمدی درمنی  19 19 20 18   19 17
نفیسه باقری 18 20 20 20   20 19
مرضیه  بیات  19            
شادی  بیجوند  20 18.5 19.75 18   19.5 17
پریسا پارسایی 20   20 18   20 17
ناهید  جوادی  19 18.5 20 19 18 18 16
مریم  جبار زاده 20            
شیرین  حبیبی وفایی 20 17.5 20 20   20 20
زهرا  دهقانی  20 20 20 20   20 17
منیژه داخته 20 20 20 19   19.5  
فاطمه  رضایی لسکوکلایه 20 20 20 20   19.5 19
ناهید  ربیعی 20 19.5 20 20      
سمیه  ربیعی  20 20 20 20      
عاطفه  صفرپور  20     18      
فاطمه  صمدی  20 18.5 20 20   20 16
فاطمه  عباسی           20  
مونا  فخام الدلق  20 19 20 20   19.5 16
فاطمه  قاسم پور  20   20 20   19 18
پونه قربانی  20   19.5 19   15.5 16
سودابه مهدوی       20      
حمیده  محمدی  20 20 19.5 18   19.5 18
الناز  موسوی 18     19      
زهرا  ممیشی گوگه   20 20 19 18 18 19
وحیده  نوری  19 14 20 19   19 19
فاطمه  وطن خواه 20   19.75 18   17.5 16
مریم  یار محمدی آغمیونی  20 19.5 20 20   20 20
  کارگری 20     18   20 17
سمیه  عباس زاده 20 15 16.25 19 19 18 17
سپیده شیری 20 20 20 19   19.5  
مرضیه  نظری 20 20 20 18   20 19
نرگس طاهر نژاد 20   19.5 20   15 16
ناهید  مشهدی   18 20     20 19
پریسا سیارچمنی   18       15 18
عاطفه  پیر محمدی 19 17 20 19   20 18.5
صدیقه نصرت خواه   18.5 20     16  
معصومه هاشمی اقدم   16.5 20       19