نمرات tm159

نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
پرنیاز احمدی 20 18.5
ثریا آسمند 19 19
زهرا اصغرزاده 20 20
زینب اصغرزاده 20 20
معصومه  آکاسی فر 16 17
صدیقه آل احمد   12.5
فاطمه باستان 20 16.75
زینب پورحسین 16 145
زهرا دمیری 20 18
فاطمه  رحیمی دهسوری  17 19.5
فاطمه  زارع چهارراهی  19 17.25
زینب سیدی 20 19
نجمه سادات صالحی 19 15
طیبه صفی قلی 17 16
سارا طایفه 20 15.5
زهرا عابدی 20 20
اعظم عباسی 17.5 14.25
مریم عباسی 19 18.5
هانیه عبدالهی 20 20
فاطمه قاسمی 20 19.25
معصومه  قاسمی 19 17
فرزانه کاظمی فر 20 16.25
زهرا کوثری 20 20
سعیده منصوری قوام آبادی 20 18.25
سیده نرگس خاتون موسوی 19 20
مریم میرزایی 14 9
معصومه  میرزایی پور 17 11.75
سپیده ناصری 20 19.25
هانیه نوزعیم 20 15.25
آذر نیازی 19 16
زینب لطیفی 18.5 19
لیلا غریبی 19 17.75
فطمه کاظمیان مهر 20 17.5
زهرا عباسی 20 18.5
ثریا کریمی پور 18 17
کبری صفی قلی 17 12.75
مریم یارمحمدی 16 17
اعظم قاسمی 20 17.25
لیلا محمدی 20 20