نمرات tm157

ردیف نام نام خانوادگي  نمره کتبی نمره شفاهی
1 تکتم هاشمی 20 19.75
2 معصومه فیروز بخش 19 18
3 فاطمه نجفی 18.5 20
4 فایزه بهاری 19.5 18
5 غزاله رحیمی 19.75 20
6 زهرا سادات  دشتی رحمت ابادی 18.5 18.5
7 لیلا مختاری 18.5 18.5
8 مصومه نصرتی 19.5 20
9 معصومه  محمدی 20 20
10 عاطفه امیرزاده گرو 19.5 19
11 تکتم خوشنویس طرقبه 19.5 20
12 فاطمه نادری 18 20
13 زهره کارجو 19.5 19
14 سمیرا کمالی 19.5 18
15 خیرانسا قامتی 17.5 18
16 زهرا اکبری 19 19
17 زهرا خراج 19.5 20
18 مرضیه تیموری 18.5 19
19 مرضیه جوان 19.5 19.5
20 مهلا سادات رسول زاده 20 20
21 مریم کاظمی 20 20
22 زهرا شادمان 20 20
23 وجیهه عطایی کاخکی 20 20
24 امنه حسینی 20 20
25 فاطمه بیدار 18.5 14
26 فاطمه جوهری 20 20
27 فاطمه  حسینی 19.5 20
28 زهرا ملازاده 20 20
29 هانیه بنی اسدی 18.5 20