نمرات tm163

ردیف نام خانوادگی بازی نقاشی گریم اوریگامی نمایش کلاژ واحد کار
1 یعقوبی 20   19 20 20 20  
2 محمد خان 20 20 20 20 20 19  
3 روحانی 20   20 20 20 19  
4 احمدی 20   20 20 19 19  
5 کمالی 19   18 20 20 18  
6 قدمگاهی 20   16 20 20 19  
7 حسینی 20   19 20 20 20  
8 رجعتی 20   18 20 20 20  
9 اسدی 20   20 20 20 20  
10 رحمت ابادی 19   17 20 20 17  
11 زینب جمیل 18   19 20 20 20  
12 زهراجمیل 20   19 20 20 20  
13 کاظمی 20   20 20 20 20  
14 رحیم زاده 18   19 20 20 20  
15 نظام دوست 18   20 20 20 19  
16 کدخدایی 19   17 20 20 18  
17 نیک روش 20 20 20 20 20 20 19
18 باغبان 20   20 20 20 20  
19 جلالیان 20   20 20 20 20  
20 عامل 19   20 20 20 19  
21 مظفریان 18   18 20 20 19  
22 نجفی 18   18 20 20 17  
23 کاظمی 20   20 20 20 20  
24 ابوالحسنی فرد 20   19 20 20 20  
25 سابقی افضلی 20   20 20 20 20  
26 سعادتی 20   20 20 20 20  
27 شبان 20   20 20 20 20  
28 زهرا موسوی 20   18 20 20 20  
29 هوشیار 19   20 20 20 20