نمرات tm170

ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 عصمت حسینی فر 17 16
2 زهرا طیوری 20 19
3 مطهره  دشتی 19 18
4 زهرا مدبر عزیزی 20 20
5 زهرا خادم 18.5 17.5
6 اعظم افتتاحی 17 18.5
7 پریسا       بلوچی 16 17
8 ناهید  تقی زاده 20 20
9 فاطمه  ادبی 19 18.5
10 زهره نظام دوست 19 18
11 وجیهه جعفری نیک 19 18
12 پرستو نماززاده 19 17
13 محبوبه  نظری 20 20
14 معصومه عبدالهی 18 19
15 عزت محمد ابادی 20 18
16 فاطمه  سراوانی 18 18
17 نرگس  رضایی 16 18
18 عادله هوشیار چمن ارا 18 17
19 زهرا ریاحی 18 19
20 کژال جامی 18 18
21 کوثر پیشداد 15.5 15
22 تکتم ال غلام 18 18
23 ماهرخ وحیدی 14 14
24 الهام ابراهیمی مجد 18 19
25 راضیه محمد ابادی 20 19
26 فاطمه سادات سعیدی 18 16
27 فاطمه غلامی مندی 20 19
28 معصومه شکوه ازانی 20 19
29 نجمه ابراهیمی مهر 17 16
30 شهره کوره پز جوان 20 19
31 زینب ژاوا ایران 20 20
32 منیره کتاب زن 20 19.5