اسامی برندگان مسابقه آنلاین

 اسامی برنده شدگان برترهر دوره به قید قرعه :

دوره حفظ جزء30 : سرکار خانم فهیمه مرادی قلعه رود خانی (کد قرآن آموزی :95101416)

دوره حفظ جزء 1: سرکار خانم شهلا ماهیده (کد قرآن آموزی :95253844)

دوره روخوانی : سرکار خانم صغری میر احمدی (کد قرآن آموزی: 95351101)

دوره تجوید : سرکار خانم مهدیه اسماعیلی ( کد قرآن آموزی :95231261)

دوره مفاهیم سطح 1 : سرکار خانم لیلا شیخ علیزاده (کد قرآن آموزی :95405786)

دوره مفاهیم سطح 2: سرکار خانم سعیده سادات رضوی سروستانی ( کد قرآن اموزی:95109629)

اسامی برنده شدگان در همه رشته ها به قید قرعه :

1-سرکار خانم زهرا دریایی (کد قرآن آموزی :95205236)

2- سرکار خانم سمیرا بیگوندی(کد قرآن آموزی :94341499)

3- سرکار خانم فاطمه محمدی ( کد قرآن آموزی :94402844)

4-سرکار خانم مهناز شتربانی (کد قرآن آموزی :94311403)

5- سرکار خانم فرشته رحیمی(کد قرآن آموزی :95227825)

*این قرآن آموزان برای ترم تابستان96به صورت رایگان پشتیبانی خواهند شد.