نمرات tm144

ردیف نام نام خانوادگي  بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم نمره شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی کارورزی زبان آموزی تغذیه
1 ام البنین  آقایی  20 19 20 20 20 20 18 20 19.5 20   20 20
2 منصوره  احمدی  20 19 20 20 19 20 19 15 19 20   17.5 20
3 زهرا  حاجی حسینی  20 20 20 20 19.5 20 16.5 18 20 20   17.5 20
4 فاطمه قنبری 20 19 20 20 19 19 18.5 20 19 20   20 20
5 مرضیه حیدری 20 18.5 20 20 20 20 16.5 19 20 20     20
6 سمیه آشوب کیا سرائی 20 20 20 20 19.5 20 18 20 20 20   16 20
7 الهام ابوالحسنی رکن آبادی 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20   20 20
8 مرضیه حیدری 20 18.5 20 20 20 20 16.5 19 20 19.5   19 20
9 ام کلثوم شکرزاده 20 19 20 20 19 20 16 15 20 20   18 20
10 سمیه طاهری 20 20 20 20 19 20 15 14 20 20   15.5 20
11 لیلا کبیرخواه  20 19 20 20 19 20 20 20 20 20   19 20
12 فاطمه  یوسفی احمدی  20   20 20   20       20     20
13 شقایق  ارشاد 20 20 20 20 18 20 14 15 20 20   14 20
14 زهرا  باقری 20 18 20 20 18.5 20 14 15   20   15 20
15 مریم  عطائی 20 20 20 20 20 20 20 17.25 20 20   20 20
16 زهرا  زاغری 20 20 20 20 20 20 17.5 17 20 20   20 20
17 مریم  بخشی دود ران  20 18 20 20 18 20 15 17.5 16 20   15 16
18 فاطمه محمدی طلعت 20 20 20 20 19 20 18 18.25 20 20   18.5 20
19 راحله دانشی کهن 20 20 20 20 19.5 20 19 18 20 20   19.5 20
20 فاطمه  آرمیده  20 19 20 20 18.5 20 16 18.5   20   19 20
21 زهرا  قائنی 20 20   20   20 18.5 19   20   19.5 20
22 فاطمه  زعفرانی آقباش 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20     20
23 الناز  قلیچ خانی  20 20 20 20 18 19 19 18 20 20   15.5 20
24 فاطمه  رشوند آوه 20 20 20 20 20 20 16 17   20   16.5 20
25 حدیث بیابان نورد  20 20 20 20 20 20 18.5 19 20 20   19 20
26 مینا صالح 20 2 20 20 20 20 20 20 19.5 20 20 20 20
27 مریم  رحمانی کوبنانی  20 20 20 20 19 20 19.5 19 20 20 20 19.5 20