نمرات161

سیده فاطمه    سید نورالهی    9.5
فاطمه    اجاقی    
فایزه    باقری    13.5
فرزانه    رخ فیروز    
فاطمه    مرجانی    8.25
سارا سادات    رحیمی    14
زینب    کریمی    12.25
لیلا    کریمی    16.75
فاطمه سادات    موسوی کتابی    14.75
حدیثه    رضایی    16.25
زهره    نجفی    12.5
بهاره    بابایی    15
فاطمه سادات    اینانلو    7.75
زهره    نوری احمد آبادی    18.5
محیا    سلطانی    9
حمیده    آقا رحیمی    20
مریم    بیرامی    
طاهره    ابویی مهریزی    18
مرضیه    بشکویی    16
عاطفه    نوبخت    12.25
ناهید     پالیز بان    8.5
مریم    بیگ وردی    14.75
سارا    مهریانی    13.75
الهه    رزمجویی    
زینب    کارگر قنات الموجی    19.25
هانیه    زرقانپور    12.25
ساحل    غلام لو    13
فاطمه     عسگری کمی آبادی    13.5
زهرا    محبت پور    19
سکینه    کرد لو    13.5
زهرا    اسدی    
معصومه    همدانی    
فایزه    نوری دلاور    11.75
معصومه    همدانی    14.25
هرا    حقوقی    14.25
فاطمه    رحیمی    15
رقیه    کردلو    13
سحر    نجار    12
اعظم    علاقه    10