نمرات تغذیه160

محبوبه رضایی  
فاطمه پیکانی 16
سمیه ایمانی 15.5
فاطمه کافی  
سمیه علی یاری کافی الملک 14
هانیه هادی پور سرشکه
سمیه مالکی 14.5
فایزه شیری 17
مبینا ملک زاده 16
فرزانه دهسوری 19
ریحانه سمیعی صمغ آبادی
الیا محسنین مشیری 19.5
فایزه فرجام  
سیده طیبه گروسی 17
آذر  مرادی حقیقی  
مونا محمدی کیا 17.5
هانیه حسین پور فخیم 20
هدیه موسی رضایی 18.5
فرزانه لازمی 19
محبوبه اختیاری  
عاطفه میرزایی 18.5
خدیجه عزیز آبادی فراهانی 17.5
سحر راویشی 19
زینب موسیوند  
مهین موسیوند  
آزاده سجادی 19
زینب سجادی 18