نمرات158

        نمره شفاهی    نمره کتبی    پروژه
ناهید    ایرجی شبلو    18    17    20
معصومه    دشتی    18    20    18
مریم    محمدی    17    17    20
مینا    صفی خانی    20    18    20
سمیه    بخشی            
خدیجه    رسول خانی یکه شیری            
سمیه    جواهریان مجد    14    16.5    19
مه جمال    اله مرادی            
راحله    اله مرادی    20    20    20
آرزو     عشیری            
سمیه    مصری دلیلی            
مینا    آذر آیین    18.5    18    20
سکینه    نظامی    19.5    20    20
نرگس    سوری    19    20    20
ثریا    نجف زاده            
ویدا    علی نژاد            
مریم     محمدی            
صغری    رعدی بزل آباد    20    20    20
راضیه     احمدی    17    16    19