نمرات بهارستان

فاطمه    رئیسی نافچی    19    18    
زهره    آقایی ملک آبادی    20    20    20
مرضیه    مرامیان    17    19    20
فیروزه    نظام زاده اژیه    20    20    20
فرشته    ذوالفقاری    20    19    20
هانیه    رضایی    20    18    20
فاطمه    باقری طراری    16    16    20
زهرا    وصالی    19    18    20
خدیجه    محمدی آدرگانی    20    20    20
مهری    خان احمدی    17    16    
ریحانه    توکلی    18    16    20
لیلا    موسوی تنگ ریگ    19    20    20
پریسا    سهرابی منش    17    17    
زهرا    فتحی    17    18    
لیلا    باقری شلمزاری    18    19    
ام البنین     بیات    16    17    18
زهره    هادی سیاهبومی    20    19    20
سارا    توکلی تبار    17    18    20
آزاده    سلمانی مبارکه    19    19    20
زهرا    هادی    18    17.5    20