نمرات روانشناسی 167

    نیکو    نوروزی
    سمیه     کریمی
12.5    سهیلا    رفیعی
    فایزه    کردی
20    نگار    حسن آبادی
17    مونا سادات    احدی
19.5    سحر    دمیر چی
14    مریم    خاکسار
20    مریم    غفاری
20    ندا    ابوالحسن زاده
    محدثه    قزلباش
    فاطمه     حاجیان
20    فاطمه     محمدی
20    مرضیه    امامی آرندی
20    فریبا    خلیلی
    سمیرا    شاملو
    فاطمه     ازهری راد
20    عادله    نور محمدی
    مارال    کامیاب
20    زهره    افشارلو
    رعنا    فخاریان
18    فاطمه     اشرفیان
20    سهیلا    رضایی
    زهرا    آبرومند
    میترا    گوهری
17    زینب    سیاهپوشان
    حامده    تنها
    عطیه    داش محمدی
20    مینا     صحرایی
    سودابه    دلگشایی
18    فاطمه     عزیزی
20    لیلا    صحرایی ایزدی
20    منیره    نظریان
    محدثه    خداجویان
18.5    فریبا    سلیمانیان
19    معصومه    حسین زاده مالکی
20    اعظم     بهادریان
19    معصومه    رسولی
19    سمیه     صادقی
18    آرزو    رحیمزاده
19    محدثه    میرزایی
20    لیلا    روزبهانی