نمرات قرآنی 152

    فائزه    اخوان ملایری
18.5    مریم     ادیبی نیا
14.5    سکینه    آزاد
20    افسانه    اکبر نژاد دوشانلو
15.75    رضوان    آلبوعلی
16    سحر    آلبوعلی
16.25    سعیده    باقری
8.75    زلیخا    براز
    مونا    جعفر نژاد صدقیانی
18    مریم     خسروی
15.25    نسرین     دل آمیز
20    الهام    رحیمی
15.75    سیده عاطفه    شهرآئینی
    فریده    عبادی
13    الناز    عبدالهی
16.5    منیره    عبدی آقبلاغ
    شبنم    علی محمدی
    معصومه    علی محمدی
17.75    زهرا    غفارزاده
11    مریم     فیض آبادی
16.25    فاطمه    کاظمی کرهرودی
    زهرا    کریمی
12.5    زینب     کریمی زرجوع
17.5    مریم     کنگرلو
17.75    صالحه     مجیدی
16.75    شبنم    محسنی بقال
    زهرا    مؤمنی فرده
15.5    فاطمه    نوزاد گشتی
19.25    راحله    یوسفی
13.5    سارا    صفری
    مریم     فرقانی پور
18    ثریا    یدی ازمائی
    سمیه    شاملو
17.25    صفورا    اسدیان