نمرات قرآنی 160

نمره شفاهی    نمره کتبی    نام خانوادگی
        رضایی
19    18    پیکانی
15    9.5    ایمانی
        کافی
        علی یاری کافی الملک
        هادی پور سرشکه
13    9.5    مالکی
19    18.5    شیری
        ملک زاده
19.5    19.5    دهسوری
        سمیعی صمغ آبادی
20    19    محسنین مشیری
        فرجام
20    19.5    گروسی
19    14    مرادی حقیقی
19.5    17    محمدی کیا
18    19    حسین پور فخیم
        موسی رضایی
19    20    لازمی
        اختیاری
19    20    میرزایی
20    19    عزیز آبادی فراهانی
15.5    14    راویشی
        موسیوند
        موسیوند
20    19    آزاده سجادی
20    18    زینب سجادی