نمرا ت واحد کار 152

واحدکار    بازی        نام     نام خانوادگي
18    20        فائزه    اخوان ملایری
18    20        مریم     ادیبی نیا
15    20        سکینه    آزاد
20    20        افسانه    اکبر نژاد دوشانلو
16    20        رضوان    آلبوعلی
16    20        سحر    آلبوعلی
18    20        سعیده    باقری
15    19        زلیخا    براز
            مونا    جعفر نژاد صدقیانی
            مریم     خسروی
20    18        نسرین     دل آمیز
18    20        الهام    رحیمی
20    20        سیده عاطفه    شهرآئینی
            فریده    عبادی
15    20        الناز    عبدالهی
    20        منیره    عبدی آقبلاغ
            شبنم    علی محمدی
            معصومه    علی محمدی
18    18        زهرا    غفارزاده
    17        مریم     فیض آبادی
20    17        فاطمه    کاظمی کرهرودی
18    20        زهرا    کریمی
    19        زینب     کریمی زرجوع
    18        مریم     کنگرلو
    17        صالحه     مجیدی
20    20        شبنم    محسنی بقال
            زهرا    مؤمنی فرده
    17        فاطمه    نوزاد گشتی
16    20        راحله    یوسفی
20    20        سارا    صفری
            مریم     فرقانی پور
17    20        ثریا    یدی ازمائی
17    17        سمیه    شاملو
            صفورا    اسدیان